KOMATSU OPEN 2019

Academy Results

Adults

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Oda Jiu Jitsu 2 1 1 18
2 Suto Academy 1 2 0 13
3 Braves Jiu-jitsu 1 1 1 11
4 Fight Holic 1 0 0 7
5 Champion Team Jiu-jitsu 1 0 0 7
6 Tokai Bjj 0 1 0 3
7 Club Barbarian 0 1 0 3

Kids

Rank Academy Gold Silver Bronze Points
1 Oda Jiu Jitsu 2 0 1 15
2 Braves Jiu-jitsu 0 2 0 6